ZASADY RECENZOWANIA - NOTES KONSERWATORSKI

Start: Notes Konserwatorski, ISSN 2657-3083
Biblioteka Narodowa - strona główna

ZASADY RECENZOWANIA

Zasady recenzowania (wg wytycznych MNiSW)

1) Do oceny każdego artykułu w powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
2) Co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
3) Autor (autorzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process).
4) Recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
- bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
- relacje podległości zawodowej,
- bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
5) Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
6) „Notes Konserwatorski" stosuje procedury zapobiegające nadużyciom typu ghostwriting i guest authorship.

Formularz recenzji (wersja polska)
Formularz recenzji (wersja angielska)
Informacja dla autorów