ZASADY RECENZOWANIA / REVIEWING PROCESS - NOTES KONSERWATORSKI

Start: Notes Konserwatorski, ISSN 2657-3083, DOI 10.36155/NK
Biblioteka Narodowa - strona główna

Zasady recenzowania / Reviewing Process

 

 1. Do oceny każdego artykułu w powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 2. Co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. Autor (autorzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process).
 4. Recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  • bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  • relacje podległości zawodowej,
  • bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 6. „Notes Konserwatorski" stosuje procedury zapobiegające nadużyciom typu ghostwritingguest authorship.

_________

 1. Each article is reviewed by at least two independent specialists who are not employed by the publisher.
 2. At least one of the abovementioned reviewers is affiliated with a foreign academic or cultural institution (different from the nationality of the author of the article).
 3. Author(s) and reviewer(s) do not know each other’s identities (double-blind peer review).
 4. Each reviewer states that they have no competing interests regarding the author(s) and their work:
  • there are no personal relationships between the reviewer and the author(s) (no family ties, legal connections, existing conflicts);
  • there are no hierarchical links between them in respect of employment;
  • they have not co-operated professionally during the two years that precede the preparation of the review.
 5. The review is submitted in writing and concludes definitively whether the article may be published or ought to be rejected.
 6. Notes Konserwatorski uses procedures that aim at preventing academic dishonesty, such as plagiarism, ghost-writing and guest authorship.

Formularz recenzji (wersja polska)
Formularz recenzji (wersja angielska)
Informacja dla autorów