KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD - NOTES KONSERWATORSKI

Start: Notes Konserwatorski, ISSN 2657-3083, DOI 10.36155/NK
Biblioteka Narodowa - strona główna

Komitet redakcyjny / Editorial Board

 

  • Ewa Potrzebnicka – przewodnicząca
  • dr hab. Marzenna Ciechańska
  • dr hab. Elżbieta Jabłońska
  • dr Władysław Sobucki
  • Bogdan Filip Zerek

 

REDAKTOR NACZELNA / EDITOR-IN-CHIEF 

Joanna Ważyńska – konserwator dzieł sztuki, absolwentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, ze specjalizacją w zakresie konserwacji i restauracji książki, grafiki i skóry zabytkowej. Odbyła również stypendium na Wydziale Sztuki i Projektowania w Wyższej Szkole Nauk Stosowanych i Sztuki (Fachhochschule, obecnie Uniwersytet) w Hanowerze, w ramach programu Tempus, oraz praktykę w Schweitzerisches Bundesarchiv  w Bernie. Od 1995 roku pracuje w Bibliotece Narodowej w Warszawie, w Instytucie Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych (dawniej ZKZB). W latach 2009 do 2011 pełniła funkcję kierownika ZKZB BN.

Prowadzi wykłady i warsztaty z materiałoznawstwa i technologii książki historycznej, czynników fizykochemicznych zniszczeń oraz podstawowych zasad przechowywania obiektów (podczas szkoleń organizowanych przez Bibliotekę Narodową pt. „Profilaktyka konserwatorska zbiorów bibliotecznych”). Działa również jako niezależny konserwator dzieł sztuki, współpracując z instytucjami posiadającymi zabytkowe zbiory oraz z prywatnymi kolekcjonerami. Od roku 2020 jest redaktor naczelną „Notesu Konserwatorskiego”.

______
Joanna Ważyńska graduated from the Department of Art Conservation and Restoration, Academy of Fine Arts in Warsaw, specializing in conservation and restoration of books, prints and leather objects of historical value. She also received scholarships at the Art and Design Department of the Hannover University of Applied Sciences and Arts, within the framework of TEMPUS program), and at the Swiss Federal Archives in Bern.

Since 1995 she has worked in the National Library of Poland’s Institute for Conservation of Library Collections, and in the years 2009–2011 she served as head of the Institute. She gives lectures and practical classes on materials science and technological aspects of books, and teaches about physicochemical damage and basic principles of storage of such objects (within the courses run by the National Library of Poland on preventive care of library collections). She also acts as an independent art conservator working with institutions and individuals who possess collections of historical value. She has been editor-in-chief of Notes Konserwatorski since 2020.